کفتار ایرانی

کفتار با سری بزرگ و گوش‌هایی کشیده، رنگ بدن خاکستری متمایل به زرد و در بین دیگر جانداران، از قوی‌ترین آرواره برخوردار است. دست‌هایش از

ادامه مطلب »